Phòng Họp TQT 2 số 1

Diện Tích 234m2
Kích cỡ ( D&R) 18mx13m
Chữ U 80
Lớp Học 150
Rạp Hát 200