Phòng Họp NK số 2

Diện Tích 154 m2
Kích cỡ ( D&R) 12 m x11 m
Chữ U 60
Lớp Học 120
Rạp Hát 150