Phòng Họp 3 Tầng 6 - TQT 2

Diện Tích 52 m2
Kích cỡ ( D&R) 10.5 m x 5 m
Chữ U 20
Lớp Học 30
Rạp Hát 40